Arkiv 2014

Örni on the move

Harper on the move

1 nov, 2014

Växjö och domare för dagen var Marie-Josée Melchior, Luxenburg

Med oss hade vi Ozzy, Kim och Harper

Det bästa med Växjö är att träffa alla trevliga människor som man

inte har träffat på länge, ofta är Växjö sista utställningen för året i

Sverige för vår del.

Växjö and judge for the day was Marie-Josée Melchior, Luxenburg

whith us we hade Ozzy, Kim and Harper

The best thing about Växjö is to meet all the nice people who we have

not seen for a long time, often Växjö is the last show for the year in

Sweden for us.

Resultat/Result:

Liste Line Eyecatcher  4 bästa hane, CERT/ 4 best dog, CERT

Blondie's American Express 3 bästa hane/ 3 best dog

Liste Line Diamant oplacerad championklassen/ not placed in championclass

Alla bilder är tagna av Eva Schulz och tillhör henne.

All photos are taken by Eva Schulz and belongs to her. 

Ozzy

Kim in championclass

19 okt, 2014

Årets regnigaste dag och Bamse och Devil var anmäla till BPH.

Bara att bita ihop och ta regnkläder på och stövlar. När det var

deras tur låg vissa delar av planen under vatten och vi vågade inte

riskera kameran så tyvärr inga bilder. Men båda klarade sitt mentaltest

galant och fick BPG Genomfört. Båda var skottfasta och fick högsta betyg.

This year's rainiest day and Bamse and Devil was enterd to BPH.

Just bite the bullet and take raincoat and boots on. When it was their

turn, some parts ot the plan was under water and we did not dare risking the camera

so undfortunately no photos. but both passed there temperament test splendidly and

got BPH Approved. Both were unconcerned at the shoots and got the highest grade on

that part.

17 okt, 2014

Veckan efter Irland var lika hektisk som veckan innan.

Det är bara att konstatera att hundmänniskor är inte kloka ;)

Den här gången var det Dortmund, Tyskland som vi hade anmält till

Domare var: Mark Wibier, tyskland

Med oss hade vi Ozzy, Harper och Pytt.

The week after Ireland was as busy as the week before.

It's a fact that dog people are crazy ;)

This time it was Dortmund, Germany we hade enterd

Ozzy, Harper and Pytt

Judge: Mark Wibier, Germany

Resultat/ Result:

Liste Line Eyecatcher 4 bästa juniorhane/ 4 best juniordog

Liste Line Diamant 4 bästa championtik/ 4 best championbitch

Liste Line Carisma 2 bästa öppen tik/ 2 best openbitch

Tyvärr blev inte våra egna bilder bra så det finns endast bild på Harper.

Unfortunately there was no good photo taken by us, have borrowed a photo of Harper

4-5 okt, 2014

Hemma söndag morgon efter Åland och redan på tisdag morgon

var vi på väg igen. Den här gången till Irland. Ja ni läste rätt, en lång

tur som tar nästan 2 dygn. Först 12 timmar ner till Hoek Van Holland.

Där vi körde fel och upptäckte det 13 mil senare...Bara att vända och

tillbaka igen. Tänk att ett yttepytte ord kan göra så mycket på sig i gps.

Ut och rasta hundarna innan den långa båtfärden. Kl 06,30 var vi framme 

i Harwich och hade gott om tid att ta oss rakt genom landet. Båten från

Holyhead gick inte förrän 20,30. Hade planerat att köra och titta på

olika saker längs med vägen. Men vädrets makter var inte på vår sida.

Väl i Holyhead hade vi flera timmar på oss innan båten skulle gå.

Knappade in närmaste vandringsområde i gpsen och åkte till stranden.

Lät Kim och Bamse springa fritt och gick en bit längs en vandringsled.

Vilken utsikt över havet och vacker natur.

Var framme i Dublin vid 24,30 tiden, hamnen ligger så att för att kunna komma

till vårt mål var vi tvungna att köra rakt genom centrum. Fast det var

nästan kl 1 på natten var det massor av folk runt alla pubar och

det fanns många pubar, kändes som en i varje gathörn.

Inte alls som i Sverige. Enda dagen vi hade ork och tid att köra

runt i Dublin med omnejd spöregnade det. Första regnet på flera veckor...

Tror inte att vädergudarna ville att vi skulle ha några bilder med oss hem.

På lördagen var det internationell utställning i Dublin.

12 cardigan var anmälda.

Kim lyckades bäst och blev bästa hane = Champion.

Bamse blev 2 bästa hane.

Söndagen var det lika många anmälda som dagen innan.

Bamse blev BIR = champion och Fia visade även Liste Line Diamant For Ameritz

och gjorde det så bra att hon blev BIM. Orsaken till resan var att vi skulle

hämta hem henne. Hon var åter vår från och med lördagen.

Det är en helt fantastisk känsla att visa fram sin egen uppfödning till att ta allt.

Bamse har med detta nu blivit BIR i 5 länder.

Tyvärr missade Lisbeth allt pga strul med färjebiljett och vi har inga bilder på

Bamse och Harper. Hon kom lagom in i hallen för att se att vi blev BIR och BIM.

Strulet började redan kl 9, ett sms från Stena Line att sista färjan var inställd pga

förväntad storm. Ringde direkt upp det irländska numret som fanns i infon. De

kunde se min bokning och just då fanns det platser kvar till 15,10 färjan. Samtalet

bröts och jag ringde upp igen. Denna gången är det en herre som svarar och han säger

att eftersom jag har bokat min biljett från en svensk sida måste jag ringa Stena Line i

Sverige för att boka om. Ringer hem för att få numret, ringer direkt upp men tyvärr kan

de bara boka in 1 st passagerare och ingen bil den dagen. Ringer upp Irländska

Stena Line igen och får prata med samma herre. Frågar om de har plats kvar idag. Får till

svar att de hade dom och han bokade in mig. När jag har lagt på blev jag osäker på datumet

han sa och gick in och dubbelkollade med Fia. Ringde tillbaka och jo damen bekräftade

att han hade bokat in mig till dagen efter!!! Vad jag tänkte just då om både honom och 

Stena Line lämpar sig inte i skrift. Fick numret till Irish Ferries som var det enda bolag

som seglar i alla väder. Deras kontor hade stängt... Efter att Fia kom tillbaka och hade

vunnit så fick hon låna en telefon så hon kunde gå ut på nätet och boka en biljett till samma dag.

Gissa vilket bolag jag kommer att boka min biljett hos om det blir en nästa gång.

Pga vädret som verkligen inte var nådigt var färjan 40 min försenad in i hamn.

Vi var i Holyhead kl 1 på natten och skulle senast vara i Harwich kl 8 på morgonen för

att hinna med enda färjan som gick den dagen. Nästa gick inte förrän dagen efter kl 23,15.

Vädret var inte det roligaste att köra i regn och storm. Men skulle vi hinna med färjan

var det bara att bita i hop och köra. Fia körde så fort hon vågade och jag höll i mig. 

Inte pga hennes sätt att köra utan för att det var vänstertrafik och då känns det mycket

obehagligare. Det tar längre tid att köra på de engelska vägarna än ex de tyska.

Vi hann i tid och kunde pusta ut på kajen i Harwich. Vilket äventyr, var inte hemma förrän

kl 5 på tisdag morgon och då hade vi kört nästan 400 mil (4000 km)

Jag är stolt över att vi uppnådde våra mål och hade 3 champion med oss hem.

Kim tog sin 7 titel och Bamse sin 6 titel.

Atmosfären runt ringarna på Irland var mycket varmare än i Sverige, många som

pratade med varandra och hade trevligt.  

Tack till alla som undrade hur det hade gått med våra biljetter och om vi skulle hinna i tid till färjan.

Tack till alla för mycket trevliga samtal runt ringen.

Ingen nämnd och ingen glömd.

Resultat Lördag domare: Rui Oliviera

Blondie's American Express (Kim) Exc, Green Star, Cacib BIM

Liste Line Aragon (Bamse) Exc R-Green Star R-Cacib

Resultat Söndag domare Attila Czegledi 

Liste Line Aragon (Bamse) Exc Green Star, Cacib BIR

Liste Line Diamant For Ameritz Exc, Green Star, Cacib, BIM

At home sunday morning after Åland and already on Tuesday morgning we were on the road again.

This time to Ireland. Yes you read right, a long trip that takes almost two day. first 12 hours down to

Hoek Van Holland. Where we drove the wrong way and discovered it 130 km later...Just to turn around and

back again. Imagine a tiny word can do so much in a sat nav...

Get out and walk the dogs before the long trip. at 06,30 we arrived in Harwich and had plenty of time

to take us right through the country. The ferry from Holyhead was not until 20,30.

Hade planned to drive and look at different things along the way. but the weather was not on our side.

Once in Holyhead we had several hours left before the ferry would go.

Typed into the nearest hiking area in the sat nav and went to the beach.

Let Kim and Bamse run free and walked a bit along a hiking trail.

What a view of the sea and beautiful nature.

Arrived in Dublin Port at 24,30. We had to drive straight through the center to reach our goal.

It was almost at 1 am and it was a lot of people around all the pubs and there were many pubs,

felt like one on every street cornor. Nothing like that in Sweden. the only day we hade strength and

time to drive around in dublin and surrunding area it was raining. The first rain in several weeks...

Don't think the weather gods wanted us to have some photos of the nature.

On Saturday it was an internationel exhibition in Dublin.

12 cardigan was enterd.

Kim was most successful and was best dog = Champion

Bamse was 2nd best dog.

Sunday was the same number of dogs entered.

Bamse BOB = Champion

Fia also showed Liste Line Diamant For Ameritz and did it so well that she was BOS.

The reason for the trip was that we would take her home. She was our again from Saturday.

It's an absolutely Amazing feeling to show my own breeding to take everything.

Bamse has now been BOB in 5 countries.

Sadly missed Lisbeth evertything because trouble with the ferry ticket and we have no

photos of Bamse and Harper. She came in time to see that we got BOB and BOS.

The problem began at 09,00, a text message fron Stena Line that the last ferry was

canceled due expected storm. Called directly up the irish number that was in the info.

they could see my reservation and there were places left to 15,10. The call was broken and

I called again. This time it's a man who anwere and he says that since i have booked my ticket

from a Swedish site i have to call Stena Line in Sweden to reschedule. Calling home to get the

number. call Stena Line in Sweden but unfortunately hade the only a ticket for 1 passanger left

and no car. Call Irish Stena Line again and get to talk to the same man. Asking if they hade

tickets left for today, and he said yes. and book me to the 15,10 ferry. when i hung the phone, i was

unsure of the exact date he said and Went in and bouble checked with fia. Called back and yes the lady

confirmed he hade booked me into the day after!!!

What i was thinking at that moment about him and Stena Line can not be in writing.

Got the numer to irish Ferries wich was the only Company sailing in all weather. Their

offices were closed...After fia came back and had won she hade to borrow a phone so

she could go online and book a ticket for the same day.

Guess which Company I will book my ticket if there will be a next time.

Because the weather really was not good was the ferry 40 min late into the harbor.

We were in Holyhead at 1 am and have to be in Harwich at 8 in the morning to Catch

the only ferry that went that day. Next was not until the folloeing day at 23,15.

The weather was not the most fun to drive, rain and storm. Fia drove as fast as she dared and

I was holdning the door handle. Not because of her way to drive, but because it was driving

on the left and it fells very unpleasent. It take longer time to drove on the English roads than for

example the German roads.

We are on time and was able to breathe again on the dock in Harwich. What an adventure, was

not home until 5 am on Tuesday morgning and then we hade driven nearly 400 mil (4000 km)

I am proud that we achieved our goal and hade three champions home with us.

Kim took his 7 titel and Bamse his 6 titel.

The atmosphere around the rings in Ireland was much warmer than in Sweden, many who

talked to each other and had a nice time.

Thanks to all who wondered what hade happened with our tickets ans if we would make it in time

Thanks to all for the very nice conversations around the ring.

None mentioned and no one forgotten. 

Result Saturday judge: Rui Oliviera

Blondie's American Express (Kim) Exc, Green Star, Cacib BOS

Liste Line Aragon (Bamse) Exc R-Green Star R-Cacib

Result Sunday judge Attila Czegledi 

Liste Line Aragon (Bamse) Exc Green Star, Cacib BOB

Liste Line Diamant For Ameritz Exc, Green Star, Cacib, BOS

Kim best dog

Bamse BOB

Every day before the show began, everyone would stand up for the national Anthem

I just had to take a photo. I've never seen a dog judged on a box before.

Photo taken from the car.

27 sep, 2014

Ingen rast och ingen ro. Nu bar det iväg till Äppelön= Åland.

Att vi kallar den Äppelön beror på deras helt fantastiska äppeljuice.

Det blir bara fler och fler liter med hem för varje gång vi åker dit.

Den här gången blev det 15 bag in box = 45 liter juice.

Bodde på ett mysigt ställe som många hundägare hade hittat till.

Hade en mycket trevlig stund på kvällen sittandes på verandan och

pratade med grannarna. Med oss hade vi Ozzy och Devil.

Devil hon höglöpte och var inte på sitt soligaste humör den här

morgonen utan det var mer åt citronhållet. Medan Ozzy var glad

som en speleman. Han charmade domaren som bara han kan

och blev BIR. Devil var bara sur och ovillig att röra på sig. Men

trots det blev hon 4 bästa tik. Efter utställningen åkte vi ner till vattnet

och lät dom springa fritt. Inte förrän då tyckte Devil att livet lekte igen.

No rest and peace. Now it was off to the Apple Island = Åland.

We call it the Apple Island due to their absolutely amazing apple juice.

We just get more and more gallons with us home every time we go.

This time it was 15 bag in a box = 45 liter of juice.

Stayed in a cozy place that many dog owners have found.

Had a very nice time in the evening sitting on the porch and

talked to the neighbors. With us we hade Ozzy and Devil.

Devil was in heat and was not at her sunniest mood this morning.

it was more to the lemon way. While Ozzy was happy as a fiddler.

He charmed the judge as only he can and become BOB.

Devil was just sour and unwilling to move, but never the less, she

become 4th best bitch. After the show we went down to the water

and let them run free. Not untill then Devil thought Life was good again.

Resultat, domare/judge Hans-Åke Sperne, Sverige

Liste Line Eyecatcher Exc, Ck, Cert, Cacib och BIR/ Exc, Ck, Cert, Cacib and BOB

Liste Line Devil's Daughter Exc, Ck, 4 bästa tik / Exc, Ck 4 best bitch

Ozzy

Ozzy

Ozzy

Devil

Hundarna hade fantastisk kul innan vi åkte hem. Varför ta den lätta vägen när

den svåra är så mycket roligare.

The dogs hade great fun before we went home. Why take the easy way then the hard way

is so much more fun.

13 sep, 2014

Specialutställning i Kågeröd domare: Tomas Rohlin, Danmark

Mysigt litet ställe där ringen var omringad av stora stenar och en

väg runt = inga tält för nära och alla kunde lätt se hur det gick i ringen.

40 Pembroke och 35 cardigan var anmälda.

Vi hade med oss Kim, Ozzy, Alice och Pytt.

Klubben hade fått in vackra priser och underbart graverade glas.

Vi hade turen att få med oss 3 glas hem.

Ozzy hade hämtat sig från Bornholm och fått sin skönhetssömn.

Slog till och blev bästa hane, Kim ville inte vara sämre så han blev

andra bästa hane. Alice visade att gammal är äldst och blev BIS-2

veteran och 4 bästa tik totalt. Pytt fick excellent i öppen klass men blev utan

Ck. Ingen tik i öppen fick Ck den dagen.

Så här bra har det aldrig gått på en special.

Special show in Kågeröd, judge Tomas Rohlin, Denmark

Cozy Little Place where the ring was surrounded by large rocks and a way around =

no tent too close and everone could easily see how it went in the ring.

40 Pembroke and 35 cardigan was enterd.

We hade with us Kim. Ozzy, Alice and Pytt.

The club bad received Beautiful prices and wonderfully engraved glass.

We were fortunate to win Three glass.

Ozzy had recovered from bornhom and got his Beauty sleep was best dog.

Kim did not want to be worse so he become secund best dog. Alice showed that old

is oldes and was BIS-2 veteran and 4th best bitch. Pytt gott excellent in the open class,

but was without Ck. no bitch in open got Ck that day.

It has never been this good in a special show before.    

Resultat

Liste Line Eyecatcher Exc, Ck, Cert och BIM/ Exc, ck, Cert and BOS

Blondie's American Express Exc, Ck 2 bästa hane/ Exc, Ck, 2 best dog

Bobass Alison Exc, ck, BIR-Veteran BIS-2 veteran och 4 bästa tik.

                          Exc, Ck, BOB-Veteran, BIS-2 veteran and 4 best bitch 

Pytt

Ozzy

Ozzy best dog

Ozzy and grandpa Kim

BIS veteran and BIS 2 veteran. Pembroken som vinner är 13 år gammal och helt underbar

Pembroke that got BIS 13 y old and fantastic. Alice is only 8½ y old an i hope that she will

be in the same fantastic shape then she is 13.

16-17 aug, 2014

Bornholm även kallad Solskensön. Lite missvisande den här gången, det

var ömsom sol och regn. Vågorna gick höga och tur att ingen av oss

hade anlag för sjösjuka. Det gungade ordentligt både dit och hem.

Jennifer var med som medhjälpare och hon skötte sig som vanligt

mycket bra. Med oss hade vi Ozzy, Örni, Devil, Essi första dagen

och dag två fick även Pytt följa med. Det visade sig att hon var den som

det gick bäst för den helgen. Övriga hundar hade svalt ett förfulningspiller

till söndagen. Ozzy vann sin klass båda dagarna men på söndagen fick han

inte Ck. Första gången som det inträffade sedan han blev 9 mån gammal.

Motgångarna vägdes upp av alla trevliga vänner som vi pratade med under helgen.

Bornholm also called the Sunshine Island, a bit misleading this time, it were alternately

sun and rain. The Waves were high and lucky we never get seasick. Jennifer was with as

assistant and she behaved as usual very good. With uas we hade Ozzy, Örni, Devil and Essi

the first day and day two also Pytt. It turned out that she was the best that weekend.

Our other dogs had swallowed an ugly pill on sunday.

Ozzy won his class both Days but on sunday he dit not get Ck.

The first time it happended since he was 9 month old.

The setbacks was offset by all the nice friends we talked to over the weekend. 

Resultat lördag domare Maria Marionka Dekaristou, Grekland

Liste Line Eyecatcher vinnare juniorklassen Exc, Ck/ junior Winner, Exc, Ck

Liste Line Epic VG

Liste Line Esmeralda Exc

Liste Line Devil's Daughter Exc

Resultat söndag domare Jan Ebels, Nederländerna

Liste Line Eyecatcher vinnare juniorklassen Exc/ junior Winner, Exc

Liste Line Epic Exc

Liste Line Esmeralda VG

Liste Line Devil's Daughter VG

Liste Line Carisma 1Exc, ck, 3 bästa tik R-Cert, R-Cacib / open Winner, Exc, Ck, 3 best bitch, R-Cert. R-Cacib

Örni

Devil

Ozzy

Essi

Pytt

Inget för den som inte gillar vågor på sjön/ If you don't lika a bumpy ride, don't look

https://www.facebook.com/video.php?v=10152303457333603&l=3490783369576452316

3 aug, 2014

Ny dag nya möjligheter, efter en natt på samma underbara hotell som förra

gången var vi redo att tillbringa ännu en dag i utställningshallen. Det var

varmt den här helgen över 30 grader varje dag. Tur att vi hade haft samma

varma väder här hemma de senaste veckorna, så både vi och hundarna hade

hunnit vänja oss lite. Hundarna hade sovit som kungligheter och det märktes

på resultatet, ett snäpp bättre än dagen innan. Domare var Anna Kochan, PL

och hon gjorde verkligen allt för att Pytt skulle vara lika charmig som dagen innan,

men tyvärr det gick inte så hon fick bli BIM istället för BIR.

Jag är så stolt över våra vackra hundar ♥

Resultat:

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) BIR junior och BIR

Liste Line Devil's Daughter (Devil) bästa tik med cert, (hennes 4 cert)

Liste Line Carisma (Pytt) bästa tik med cert

New day, new possibilities, after a night in the same hotel as last

time we were ready to spend another day in the exhibit hall. It was

hot this weekend over 30 degrees every day. Luckily we had had the same

warm weather here at home the last few weeks, so both we and the dogs had

gotten used  a little. The dogs had slept like royalty and it showed

the result, a notch better than the day before. Judge was Anna Kochan, PL

and she did everything to persuade Pytt to be as charming as the day before,

but unfortunately it did not, she got BOS instead of BOB.

I am so proud of our beautiful dogs ♥

Results:

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) BOB Junior and BOB

Liste Line Devil's Daughter (Devil) best bitch with CAC, (her 4 CAC)

Liste Line Carisma (Pytt) best bitch with CAC

Ozzy best of breed ´

Devil moving excellent around the ring. 

Pytt (photo from the day before)

 

2 aug, 2014

Endast 3 hundar med oss till Bremen, för första gången skulle vi ta färjan

från Trelleborg till Sassnitz. Den var en timme försenad fick vi reda på när vi

checkade in, tur vi inte var först i ringen för då hade vi aldrig hunnit.

Väl på plats träffar vi vänner vi inte har sett på flera år och hade en

underbart trevlig dag. Som pricken över i blev Ozzy BIR junior och BIR

och Pytt blev bästa tik med CACIB helt underbart! Domare var John Ritchie UK och han

var hård. 5 av 9 cardigan fick Vg och 13 av 23 Bearded Collie fick Vg eller sämre,

för Collie långhår var resultatet ännu sämre tror bara runt 10-15 av 46 som fick exc.

Resultat:

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) BIR junior och BIR

Liste Line Devil's Daughter (Devil) Vg

Liste Line Carisma (Pytt) Exc, cert och Cacib.

Only three dogs with us to Bremen, for the first time, we would take the ferry

from Trelleborg to Sassnitz. It was an hour late, told the staff when we

checked in, luckily we were not the first in the ring for as we had never got in time.

Once in place, we meet friends we have not seen in several years and had a

wonderfully pleasant day. As icing on the cake was Ozzy BOB Junior and BOB

and Pytt was best bitch with CACIB absolutely wonderful! Judge John Ritchie UK and he

was hard. 5 of 9 cardigan got Vg and 13 of 23 Bearded Collie got Vg or worse,

Collie longhair result was even worse believe only around 10-15 of 46 who got exc.

Results:

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) BOB Junior and BOB

Liste Line Devil's Daughter (Devil) Vg

Liste Line Carisma (Teeny) Exc, CAC and CACIB

John Ritchie admire Ozzy on the table.

Ozzy after winning everyting. 13,5 month old

Devil was very good that day ;)

Pytt was a charmer and the judge just melted

5-12 juli, 2014

Ska försöka sammanfatta en helt otrolig vecka. Det är knappt jag kan sätta ord

på hur bra det har gått. Det började med att Oliver ringde och berättade att

Liste Line Diamant For Ameritz (Harper) hade tagit sin sista Green Star, blev

champion endast 22 mån gammal. På Irland behöver de ha 7 Green Star för 7

olika domare. Jag kan inte beskriva känslan av lycka som jag kände när jag tänker

på deras framgång och mina framgångar som uppfödare. Med detta har jag minst en

champion i alla mina cardigankullar som är gamla nog att bli champion. Han ringde 

senare och berättade att de hade blivit BIG-1!!!

Det är så stort att jag inte ens har ord för att beskriva känslan av lycka och

glädje som vi kände. Det gällde att snabbt hämta sig och fixa till hundarna

vi skulle ha med till Ronneby dagen efter. Vi visade våra hundar och fick fantastisk kritik på alla.

Bamse blev BIR och Ozzy blev tredje bästa hane med R-Cert, Alice blev BIR-Veteran och andra bästa tik.

Som om inte detta var nog, fortsatte framgångarna helgen efter. På fredagen blev charmtrollet

Ozzy BIR före morfar Kim. i gruppen blev han uttagen bland de sju sista endast 12 mån gammal.

På lördagen hände det otroliga, alla våra hanar blev placerade i hanhunds konkurrensen. Kim

blev bästa hane, Örni andra bästa hane med Cert och Ozzy tredje bästa hane med R-Cert.

Herregud!! Kan det gå bättre än att bli etta, tvåa och trea! Vi kunde inte vara lyckligare i det ögonblicket. 

När det är dags för tikarna har det äntligen lossnat för Devil och hon blir andra bästa tik med R-Cert.

Essi fick exc och ck.

På fyra utställningar på rad har våra hundar blivit BIR. Olika hundar varje gång

för fyra olika domare. Det kallar jag jämn kvalité på vår avel.

Alice och Kim är föräldrar till Harper, Devil och Bamse och morföräldrar till Ozzy, Örni och Essi.

Will try to summarize an incredible week. I can hardly put into Words how good it's been. It began when

oliver called and told me that Liste Line Diamant For Ameritz (Harper) had taken her last Green Star, become champion

only 22 mounth old. in Ireland they need to have seven Green Star for seven different judges. I can't describe the

feeling of happiness that I felt when I Think of their success and my success as a breeder. With that i have at least

one champion in every cardigan litter, that are old enough to become champion.

He called me later and told me that they had become BIG-1!

It's so big I don't even have Words to describe the feeling of happiness and joy we felt.

I pull myself toghether and fix the dogs we would have with us to Ronneby next day. We showed our dogs

and had great criticism at all. Bamse was BOB and Ozzy third best dog with R-Cert. Alice was BOB-Veteran

and second best bitch.

As if this was not enough, the success continued the following weekend. On friday becomes charming Ozzy BOB

before grandpa Kim. In the Group he was among the last seven only 12 months old. On saturday happens someting

incredible, all of our dogs being placed in dog competition. Kim become best dog, Örni second best dog and take his

first cert, Ozzy third best dog with R-Cert.

Oh my god! Can it go any better than take first, secund and third place!?! Our joy could not be greater at that moment.

It's finally soosend for Devil and she becomes second best bitch with R-Cert. Essi got exc and ck, which means that all

our dogs that we showed got ck.

In four shows in a row, our dogs have been BOB. Different dogs each time for four different judges.

I call that even quality in our breeding.

Alice and Kim are parents to Harper, Devil and Bamse and grandparents to Ozzy, Örni and Essi

12 juli, 2014

Nationell utställning i Tvååker. Vi hade knappt hämtat oss från

gårdagen innan vi skulle sväva upp i det blå igen.

Vi hade tre hanar med oss och döm om vår förvåning när vi

blev 1:a 2:a och 3:a med dessa. WOW Kim vann och Örni tog

sitt första cert och Ozzy fick r-cert. Tack Cor för hjälpen och för fina

bilder på BIR och BIM. Efter det skulle vi gå in med tikarna och

både Essi och Devil fick ck. Devil drog det kortare strået och

blev 2:a bästa tik totalt.

Domare för dagen var Gordon Rual, UK

Blondie's American Express (Kim) BIR

Liste Line Epic (Örni) 2:a bästa hane med Cert

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) 3:dje bästa hane med R-cert

Liste Line Esmeralda (Essi) 2:a bästa juniortik med ck

Liste Line Devil's Daughter (Devil) 2:a bästa tik med R-cert

Liste Line bästa uppfödargrupp med Hp.

Kritiken bestod av ett ord: Excellent

National show in Tvååker. We had hardly recovered from yesterday,

before we were up in the sky again. We had three dogs with us and to

our surprise we won 1st 2nd and 3rd. WOW Kim got BOB and Örni took

his first cert and Ozzy got R-cert. Thanks to Cor for your help and for the fine

photo of BOB and BOS. After that we would go in with the bitches and both

Essi and Devil got Ck. Devil draw the shortest straw and was 2nd best bitch.

Judge for the day was Gordon Rual, UK

Result: 

Blondie's American Express (Kim) BOB

Liste Line Epic (Örni) 2nd best dog Cert

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) 3rd best dog R-cert

Liste Line Esmeralda (Essi) 2nd best junior bitch exc, ck

Liste Line Devil's Daughter (Devil) 2 nd best bitch R-cert

Liste Line best breeders group Hp.

Criticism was only one Word: Excellent

Kim ♥

Bitches line up. Essi number 2 and Devil number 3

Örni, You can eat the candy because I'm not doing it

Örni

Ozzy

Örni and Ozzy on the move. Love how they can move no wonder they become

second and third best dog after grandpa Kim. He has always been able to move beautiful. 

Devil and Örni

Ozzy and Essi

11 juli, 2014

Internationell utställning i Tvååker. Samma underbara väder som

helgen innan. Den här gången valde vi att ta med ett parasoll och sitta

under istället för att ta med tält. Hade även med handdukar till

hundarna som vi kunde blöta för att kyla ner dom. Hundarna

stormtrivdes under parasollet med sin handduk och det märktes

framför allt på tikarna som var lite piggare än veckan innan.

Något helt fantastiskt hände, charmtrollet Ozzy endast 12 mån gammal blev

BIR och tog sitt andra cert. I gruppen blev han utvald bland dom 7 sista.  

Domaren för dagen var Paul Lawless, Irland Gruppdomare Jean Lawless

Resultat:

Liste Line Eyecatcher BIR cert

Liste Line Epic exc

Liste Line Esmeralda Exc, ck

Liste Line Devil's Daughter Vg

Blondie's American Express Cacib 2 bästa hane

Liste Line bästa uppfödargrupp med Hp.

Internationel show in Tvååker. Same wonderful weather such as the weekend before.

this time we chose to bring an parasol instead of taking the tent. Had even with us towels

for the dogs that we could soak to cool them down. The dogs enjoyed under the parasol with his towel.

And you could see especially in the bitches that were a Little more alert than the week before.

Something quite Amazing happend, charmer Ozzy only 12 months old was BOB and got his

secound cert. In the Group he was selected amongst the last seven.

The judge for the day was Paul Lawless, Ireland, Groupjudge Jean Lawless, Ireland

Result:

Liste Line Eyecatcher BOB cert

Liste Line Epic exc

Liste Line Esmeralda exc, ck

Liste Line Devil's Daughter Vg

Blondie's American Express Cacib 2nd best dog.

Ozzy BOB

Ozzy on the move

Örni on the table

Ozzy in the final

Ozzy the one and only

6 juli, 2014

Ronneby internationella utställning var målet för vår resa idag.

Strålade sol och då menar jag strålade, det var runt 30 grader i skuggan.

Vi satte inte in hundarna i sina burar utan valde att sätta en krok i marken

inne i tältet pga värmen. Vi hade hela 6 hundar med oss och ställde i allt

från junior till veteran. Först ut var Ozzy och Örni där visade sig Ozzy bäst 

och fick både exc och ck. Efter det var det dags för Bamse att visa var

skåpet ska stå och bli BIR. Essi och Devil var lite påverkade av värmen

och ville inte gå ordentligt så det slutade med exc. Alice som är veteran

visade att gammal är äldst och blev både BIR-Veteran och 2 bästa tik.   

Domare för dagen var Karl-Erik Johansson, Sverige.

Resultat:

Liste Line Aragon (Bamse) BIR Cacib

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) 3bh R-cert

Liste Line Epic (Örni) Exc 2 bästa junior hane

Liste Line Esmeralda (Essi) Exc 2 bästa junior tik

Liste Line Devil's Daughter (Devil) Exc, bästa unghund tik

Bobass Alison (Alice) BIR-veteran och 2 bästa tik

Liste Line bästa uppfödargrupp med Hp.

Ronneby internationel show was the goal of our journey today.

Beamed sun and I mean beamed, it was around 30 degrees in the shade.

We did not put the dogs in their cages, chose to put a hook in the ground

inside the tent because of the heat. We had all six dogs with us and showed

from junior to veteran. First out was Ozzy and Örni. after that it was time for

Bamse to show how it's done and become BOB. Essi and Devil was little

affected by the heat and did not walk properly, ended up with exc.

Alice who is a veteran showed that she is still going strong an become

BOB-Veteran and 2 best bitch

Judge for the day was Karl-Erik Johnsson, sweden.

Result:

Liste Line Aragon (Bamse) BOB Cacib

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) 3 best dog R-cert

Liste Line Epic (Örni) exc, 2 best junior dog

Liste Line Esmeralda (Essi) exc, 2 best junior bitch

Liste Line Devil's Daughter (Devil) best intermediate

Bobass Alison (Alice) BOB-Veteran and 2 best bitch

Bamse på bordet/ on the table

Bamse

Bamse on the move. Need I say more ;)

Essi i bikini, och den blir liten när man har kort päls i vanliga fall.

Essi in bikini.

Essi and Ozzy in the final.

Bamse and Devil in the final.

All four.

Bamse and Devil happy to go home.

5 juli, 2014

Underbara nyheter från Irland, Liste Line Diamant For Ameritz (Harper)

blev både champion och BIG-1 samma dag. Det enormt stort för oss

att ha fött upp en gruppvinnare. Det är lika stort att hon blev champion

så snabbt, de behöver 7 Green Star för 7 olika domare och hon har inte

blivit utställd utanför Dublin området och därför missat massor av

utställningar.

14-15 juni, 2014

Bobo fattas ett cert för att bli tysk champion. Deras regler säger att det

måste gå 1 år och 1 dag minst mellan första och sista cert. Plus regler för

vad det ska vara för typ av utställning och cert tagna i juniorklass räknas inte.

Därför anmälde vi till Erfurt, Tyskland och hoppades att han kunde få ett cert.

Devil behövde också några cert för att kunna bli champion så dessa två

fick göra ett försök att ta ett steg närmare titeln.

Våra förväntningar infriades redan första dagen och Bobo blev CHAMPION.

Devil tog sitt andra och tredje cert under helgen och är nu ett steg närmare sin titel.

Dag 1 domare Anna Kochan, PL

Liste Line Bobo 1 öppen klass, cert = CHAMPION

Liste Line Devil's Daughter 1 unghund, cert

Dag 2 domare Anna Domniak, PL

Liste Line Bobo 1 öppen klass, cert och R-Cacib

Liste Line Devil's Daughter 1 unghund, cert och R-Cacib. 

Bobo missing a CAC to become German champion. Their rules state that it must

go 1 year and 1 day at least between the first and the last CAC. Plus rules what

kind of show, and CAC taken in junior class does not Count. Therefore we enterd to

Erfurt, Germany and hoped he could get a CAC. Devil also needed some CAC to

become champion. So these two got to make an effort to take a step closer to the title.

Our expectations were fullfilled on the first day and Bobo became CHAMPION.

Devil got her second and third CAC and is now one step closer to her title.

Day 1 judge Anna Kochan, PL

Liste Line Bobo 1 open dog, CAC = CHAMPION

Liste Line Devil's Daughter 1 intermidiate bitch, CAC

Day 2 judge Anna Domniak, PL

Liste Line Bobo 1 open dog, CAC and R-Cacib

Liste Line Devil's Daughter 1 intermidiate bitch, CAC and R-Cacib

Domarbordet är alltid så fint i Tyskland. Judges table is always so nice in Germany

Dag 1 ville domaren känna över hundarna på golvet istället för på bordet.

Day 1 wanted the judge to feel over the dogs on the floor instead of on the table.

Devils tur att bli undersökt. Devils turn

Bobo

Devil

Den här bilden på Bobo får mig att tänka på lutande tornet i Pisa hihi.

This photo of Bobo makes me think of the Leaning Tower of Pisa hehe 

7 -8 juni, 2014

Stor 40 års jubileumsutställning i Danmark, Askov.

Det var över 80 cardigan anmälda per dag.

Domarna för dessa dagar var Anna och Peter Clifton, GB

Dag 1 var Kim och Ozzy anmälda till och deras domare var Mrs Clifton

Dag 2 var Bamse och Örni anmälda till och deras domar var Mr Clifton

Dag 1: Blondie's american Express (Kim) blev 2 bästa champion hane och slutade som 4:e bästa hane.

Ett strålade resultat med tanke på hur många som var anmälda.

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) blev 2:a bästa junior utan ck.

Dag 2: Bamse fick exc ck men blev utan placering. Örni fick endast Vg.

Big 40th anniversary show in Denmark, Askov.

There were over 80 cardigan enterd per day.

The judges for these days, Anna and Peter Clifton, GB

Day 1 was Kim and Ozzy entered, judge Mrs. Clifton

Day 2 was Bamse and Örni enterd, judge Mr. Clifton

Day 1 Blondie's American Express (Kim) was 2nd best champion dog

and ended up as 4th best dog. A fantastic result considering how many were was enterd.

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) 2nd best junior dog no Ck. 

Day 2 Liste Line Aragon (Bamse) got exc ck, but was not placed.

Liste Line Epic (Örni) only got Vg.

6 juni, 2014

Trelleborgs årliga inofficiella utställning bjöd på fint väder och trevlig stämning.

Samma hundar som var med i Ystad fick vara med här. Örni och Ozzy bytte

plats och Essi förbättrade sig i gruppen. Pytt visade sig bättre men fick inget Hp

pga förlöst halsskinn. Hmm undrar om domaren hade tänk att jag skulle sätta en 

tvättklämma i nacken på henne...

Resultat:

Liste Line Esmeralda BIR och BIG-2

Liste Line Eyecatcher bästa junior med Hp och 2 bästa hane

Liste Line Epic 2 bästa junior hane med Hp och 3 bästa hane

Liste Line Carisma bästa öppen tik utan Hp. 

Trelleborg's annual unofficial show offerd good weather and nice atmosphere.

We hade tha same dog's with us as in Ystad. Örni and Ozzy changed Place and

Essi improved in the Group. Pytt proved better but got no Hp (Prize of honor)

because of loose neck skin. Hmm wonder if the judge want me to put a wash clip in her neck....

Result:

Liste Line Esmeralda BOB and BIG-2

Liste Line Eyecatcher best junior dog, Hp, and 2:nd best dog

Liste Line Epic 2:nd best junior dog, Hp and 3:rd best dog 

Liste Line Carisma best open bitch no Hp.

29 maj, 2014

Dagens utställning låg inte så långt bort utan en inofficiell i Ystad.

4 hundar var anmälda och det gick riktigt bra.

Essi visade att nu var det hennes tur att vinna lite och slog Örni.

Pytt visade sig bra och börjar bli bättre och bättre. Lång väg kvar men

det börjar skymta ett ljus i tunneln. Ozzy var lite busig och ville inte visa tänderna

direkt.

Resultat:

Liste Line Esmeralda BIR och BIG-R

Liste Line Epic BIM

Liste Line Eyecatcher 2 bästa hane

Liste Line Carisma bästa öppen tik och 2 bästa tik

Liste Line syskongrupp BIS

Today's show was not so far away, an unofficial in Ystad.

Four dogs were enterd and it Went really well.

Essi showed that it was her turn to win and beat Örni.

Pytt proved that she is getting better and better, long way to

go but I begins catching a glimpse of light in the tunnel. Ozzy was

a bit naughty and diden't want to show teeth immediately.

Result:

Liste Line Esmeralda BOB and BIG-R

Liste Line Epic BOS

Liste Line Eyecather 2:nd best dog

Liste Line Carisma best open bitch and 2:nd best bitch

Liste Line siblinggroup BIS

Örni och Ozzy

Örni                                                            Ozzy

Essi                                                             Hm tja vad säger man :D

18 maj, 2014

Hässleholm bjöd inte på sin vackraste sida den här dagen.

Redan från början var det mycket blött och lite sankt i marken.

Det skulle absolut inte bli bättre under dagen. Lagom till rasen

skulle börja så öppnade sig himlen och det slutade aldrig.

Det vräkte ner och det var bara blött blött och blött.

Men det kändes som solen strålade när bedömningen var klar.

Domare Charlotte Höier, Danmark

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) BIM och CERT!!!!!!

Liste Line Epic (Örni) 2:a bästa juniorhane exc

Blondie's American Express (Kim) bästa championhane och 2:a bästa hane CACIB

Liste Line Esmeralda (Essi) bästa juniortik, exc

Liste Line Devil's Daughter (Devil) 2:a bästa unghund exc

Bobass Alison (Alice) BIR-veteran och 2:a bästa tik.

Liste Line bästa uppfödargrupp med HP

Tänk att Ozzy endast 11 mån blev BIM och slog sin morfar!!

Tyvärr lite tråkig trend att det är snålt med CK. Inte ens vinnaren fick CK

alla gånger och enda gången mer än ett CK delades ut var i

championklassen.

Blev inte ett enda kort från dagen pga det kraftiga regnandet.

Hässlehom did not show its most beautiful side this day. right from the beginning it

was very wet and a bit swampy ground. It would certainly not get better during the day.

Just in time for the race started, the sky opened up and it never stopped. It poured down and it was just

wet, wet and wet. but it felt like the sun shining when the judging was done.

Judge Charlotte Höier, Denmark

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) BOS och CC!!!!!!

Liste Line Epic (Örni) 2nd best junior exc

Blondie's American Express (Kim) best championdog and 2nd best dog CACIB

Liste Line Esmeralda (Essi) best junior bitch, exc

Liste Line Devil's Daughter (Devil) 2nd best intermidiate bitch exc

Bobass Alison (Alice) BOB-veteran and 2nd best bitch

Liste Line best breedersgroup HP

Think Ozzy only 11 mounth old beat his grandfather!!

Unforunately a Little dull trend that it's efficent with CK. Not even the winner

got CK all times and the only time more than one CK was distributed was in the

champion class. got not a single photo from the day due to the heavy rainfall

3 maj, 2014

Inofficiell utställning i Landskrona, domare: Eva Liljeqvist-Borg

Ett perfekt tillfälle att träna juniorerna. Inte så mycket folk och ett

helt underbart väder. Örni, Ozzy och Essi uppförde sig perfekt

och njöt av dagen. All tre visade att nästa generation Liste Line

inte är sämre än den första.

Vad sägs om BIR, BIM och BIG-2.

Resultat för Liste Line

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) BIR och BIG-2

Liste Line Epic (Örni) 2:a bästa hane

Liste Line Esmeralda (Essi) BIM

Unofficial show in Landskrona, judge Eva Liljeqvist-Borg

Perfect opportunity to train the juniors. not so much people and 

completely fantastic weather. Örni, Ozzy and Essi behaved

perfectly and enjoyed the day. All Three showed that the nest

generation Liste Line is as good as the first.

What about BOB, BOS and BIG-2

Result for Liste Line

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) BOB and BIG-2

Liste Line Epic (Örni) 2:nd best dog

Liste Line Esmeralda (Essi) BOS

Örni, Ozzy and Essi

Ozzy and Essi

Essi and Ozzy

Ozzy BIG-2

Ozzy

Örni

Ozzy

Essi

Alla rosetter som vi fick

26 april, 2014

Första utställningen för året i Tyskland den här gången i Lingen. Domare: Zoran Curcic, Serbien

Med oss hade vi Bobo och Devil. Lite lyxigt att åka iväg med bara två hundar.

Först ut var Bobo och han fick Excellent, blev lite skrämd av domaren som kom rakt bakifrån

och tryckte ner ryggen på honom. Han hoppade upp i luften och var helt övertygad om att han

blev attackerad bakifrån. Men så fort han såg vem det var så stod han lika fint igen.

Devil var ensam i sin klass och fick Excellent gick sen vidare och blev bästa tik.

Resultat för Liste Line

Liste Line Bobo Exc, 2:a bästa öppen hane

Liste Line Devil's Daughter Exc, CERT, CACIB och BIM

First show of the year in Germany, this time in Lingen. Judge: Zoran Curcic, Serbia

With us we had Bobo and Devil. A little bit luxury to go with just two dogs.

First was Bobo and he got excellet, become a little intimidate by the judge who came from

behind and pushed down his back. He jumped up in the air and was completely convinced that he

was attacked from behind. But as soon as he saw who it was, he stand like before.

Devil was alone in her class and got excellet, then Went on and become best bitch.

Result for Liste Line

Liste Line Bobo exc, 2nd best open dog

Liste Line Devil's Daughter exc, CERT, CACIB and BOS

Bobo

Bobo

Devil

Bild på rosetter och mugg som vi vann

23 mars, 2014

Specialutställning i Haslev Danmark. Tror det var 51 cardigan anmälda och domare var Thomas Rohlin, Danmark

Alltid lika trevligt att åka över bron och träffa alla. God stämning runt ringen och i pausen bjöds det på både

dricka och kaka. Fantastiskt goda kakor som Anett Dideriksen hade bakat.

Alla hundarna hade passat på att få sin skönhetssömn så ingen behövde få VG idag.

Örni och Ozzy blev 1 och 2 i juniorklassen med exc, endast Örni fick även CK.

Bamse blev 2 bästa championhane med CK. Essi blev 2 bästa junior tik med exc.

Devil blev 4 bästa unghundstik med exc. 

Special show Haslev Denmark. Think it was 51 cardigan entered and the judge wasThomas Rohlin, Denmark

Always nice to go over the bridge and meet everyone. Good atmosphere around the ring and during the break

were in vited to enjoy both drink and cake. Fantastic tasty cookies that Anett Dideriksen had baked.

All the dogs had taken the opportunity to get her beauty sleep so no one had to get VG today.

Örni and Ozzy were 1 and 2 in the junior class with exc, only Örni got CK.

Bamse was 2nd best champion male with CK. Essi was 2nd best junior bitch with exc.

Devil was 4th best intermediate bitch with exc.

Resultat för Liste Line

Liste Line Epic (Örni) Exc, CK 1 junior  och 4 bästa hane med R-CERT

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) exc, 2 bästa junior

Liste Line Aragon (Bamse) exc, CK, 2 bästa championhane Klubb-Cert

Liste Line Esmeralda (Essi) exc, 2 bästa junior

Liste Line Devils Daughter (Devil) exc 4 bästa unghund

Result for Liste Line

Liste Line Epic (Örni) Exc, CK 1 junior dog and 4 best dog R-CC

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) exc, 2 best junior

Liste Line Aragon (Bamse) exc, CK, 2 best championdog and Club-CC

Liste Line Esmeralda (Essi) exc 2 best junior bitch

Liste Line Devils Daughter exc 4 best intermediateclass

Örni och Ozzy

Bamse

Essi

Devil

22 mars, 2014

Malmö är utställningen som ligger närmast oss men vet i tusan om jag åker dit fler gånger med

unga hundar. I år öppnade veterinärkontrollen 1 timme innan bedömningen startade. Var på plats

redan 8,15 och då var kön 300 meter lång. klockan var 9,30 när vi kom fram till vår ring. vilket gjorde

att det fanns ingen tid för att rasta hundarna eftersom vår ring var i ena änden av hallen och enda

stället att rasta hunden var i andra änden. De hade inte öppnat upp på två sidor av hallen fast det

fanns möjlighet till det. För första gången kissade några av våra hundar inne i ringen.

Domare för dagen var Liliane De Ridder-Onghena, Beligen

Först ut var Örni och Ozzy, Örni fick VG pga han blev osäker på bordet. Ozzy fick Exc.

Bamse fick Exc och CK. Essi fick VG, Devil fick VG. När det var Alice tur vägrade domaren godkänna tandintyget och

tyckte att vi skulle ta ner henne från bordet och stryka henne annars skulle hon skriva underbett i kritiken. (Alice saknar 8 tänder

i överkäken efter en olycka)

Malmö is the show closest to us but do not know if I go there any more times with

young dogs. This year they opened veterinary control 1 h before the show began. Be there already 8.15 and it was already a 300-meter long queue.

It was 9.30 when we arrived at our ring . which meant that there was no time for walking the dogs because our ring was at one end of the hall and

the only place to walk the dog was on the other end . They had not opened up on two sides of the hall, though there was the opportunity. 

For the first time some of our dogs peed inside the ring .

Judge for the day was Liliane De Ridder - Onghena , Beligen

First was Örni and Ozzy, Örni got a VG because he was unsure of the table. Ozzy received Exc .

Bamse got Exc and CK. Essi got VG, Devil got VG

when it was Alice turn , the judge refused to approve the dental certificate

( Alice  missing 8 teeth after an accident ) and thought we'd take her down

from the table and withdraw her, otherwise she would write underbite in the critique.

Resultat för Liste Line hundar

Liste Line Epic (Örni) VG

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) Exc 2 bästa juniorhane

Liste Line Aragon (Bamse) Exc, CK 2 bästa champion och 4 bäste hane

Liste Line Esmeralda (Essi) VG

Liste Line Devils Daughter (Devil) VG

Bobass Alison (Alice) ingen kritik

Bästa uppfödargrupp med HP.

Results for Liste Line

Liste Line Epic (Örni) VG

Liste Line Eyecatcher (Ozzy) Exc 2 best junior

Liste Line Aragon (Bamse) Exc, CK 2 best champion and 4 best dog

Liste Line Esmeralda (Essi) VG

Liste Line Devils Daughter (Devil) VG

Bobass Alison no critique

Best Breeder Group and HP

Örni och Ozzy                                                                                                              Örni on the move

Ozzy on the table                                                                                                        Ozzy

Bamse

Essi

Devil

Alice i veteranklassen

Uppfödargruppen/ Breeders Group

22 februari, 2014

Årets första utställning blev en valputställning. Essi, Örni och Ozzy var anmälda till Hässleholm

Just nu är de i en fulålder men både Ozzy och Örni lyckades ändå att placera sig 1 och 2 i hanhundsklassen.

Essi hon behöver växa till sig lite men fick fin kritik och slutade som 4 bästa tik.

Ozzy blev tillslut BIM. Bättre gick det för syskongruppen. Först bästa cardigan grupp och sen i stora ringen

BIS-2 syskongrupp. Helt otroligt och underbart.

First show of the year was a puppy show. Essi,Örni and Ozzy was entered to Hässleholm

Right now they are in an ugly age but both Ozzy and Örni still managed placing them selves 1 and 2 in dog class.

Essi she needs to grow up a bit but got great critique but ended up as 4th best bitch.

Ozzy was finally BOS. Better luck for the siblinggroup. First best cardigan Group and then in the big ring

BIS-2 siblinggroup. Absolutely incredible and wonderful.

Resultat för Liste Line Hundar

Liste Line Eyecatcher BIM

Liste Line Epic 2 bästa hane med Hp

Liste Line Esmeralda 4 bästa tik

Bästa syskongrupp och BIS-2

Results forListe Line 

Liste Line Eyecatcher BOS

Liste Line Epic 2 best male with Hp

Liste Line Esmeralda 4 best bitch

Best siblinggroup and BIS-2

Essi

Ozzy